حل مثال کتاب فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی

این فیلم به حل و بررسی مثال چهارم کتاب فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی به طور کامل می پردازد.