عوامل موثر بر نیروی اصطکاک

فیلم آزمایش درباره اصطکاک برای یافتن عوامل موثر بر نیروی اصطکاک و اینکه چرا مواد و سطوح مختلف ضریب اصطکاک متفاوتی دارند؟