فیلم آموزشی فصل اول فیزیک دوازدهم

فیلم آموزشی فصل اول فیزیک دوازدهم مبحث حرکت بر خط راست که شامل شناخت حرکت ، حرکت با سرعت ثابت و … به همراه حل مساله.