ترجمه۲ مضارع التزامی(اَن+فعل مضارع)

با همراه باشید تا با ساده ترین روش افعال را در عربی ترجمه کنید و گزینه مناسب را پیدا کنید.