ترجمه ماضی بعید(کان+قد+فعل ماضی=ماضی بعید)

ساختار ماضی بعید درعربی  به چه شکل است و چگونه ترجمه می شود؟کان +قد+فعل ماضی=ماضی بعید.در ادامه  با ما همراه باشید تا تکنیک های ترجمه عربی را یاد بگیرید.