فارسی پایه اول نگاره ۳(یک،دو،سه راه مدرسه)

فارسی پایه اول بخش یک نگاره۳(یک،دو،سه راه مدرسه)