تعریف چگالی

در این فیلم آموزشی با تعریف چگالی(جرم واحد حجم جسم)از فصل یک کتاب فیزیک پایه ی دهم با شما همراه هستیم