عنصرها و نحوه نمایش آنها

فیلم آموزش عنصرها و نحوه نمایش آن ها به زبان ساده و با جزئیات . جواب سوال عنصر یا المان شیمیایی چیست و انواع عنصرها و عدد اتمی و جرمی.