روشهای ایجاد گرما برای سوختن

یکی از وجه های مثلث آتش، گرما است. می خواهیم به این بپردازیم که علاوه بر شعله و جرقه به چه روش های دیگری می توان گرما را به وجود بیاوریم.