یون چیست؟

زنگ علوم برای بچه های پایه ی هشتم. فصل سوم: فیلم از درون اتم چه خبر. مبحث بررسی یون ها. ترکیب یونی. یون چیست همراه با حل مثال