114

شتاب

این ویدیو در رابطه با نحوه بدست آوردن شتاب متوسط است امیدوارم دانش آموزان عزیز مثال هاى بعدى را دنبال کنند تا مطلب خوب برایتان تفهیم شود باتشکر فراهانى