مجموع تعداد شکلات های ارسلان، اسفندیار و سهراب پانزده تا است. حاصل ضرب تعداد شکلات های آن ها چها تا است. تعداد شکلات های آن ها چند تا است؟   پاسخ با راهبرد حذف حالت های نامطلوب برای پیدا کردن تعداد شکلات های ارسلان و دوستانش باید اعدادی را انتخاب کنیم که این دو شرط […]

بیشتر بخوانید