فصل2:رفتار اتم ها با يكديگر12 فیلم ها

0

تبدیل شدن برگ به قایق موتوری! (واقعی)

یه قطره جوهر قلم رو برگ گذاشته وقتی تو برکه ی اروم رهاش میکنه مثل قایق موتوری شروع به حرکت میکنه. دلیل: جوهر روغنیه و در اب حل نمیشه و در برابر هر ذره ای ازش که به علت نیروی گرانش زمین داخل اب میشه ملکول های اب مقومت میکنن و نیرو به برگ وارد […]