برای تهیه جزوه هوشمند آموزش و حل سؤالات امتحانی تندی و سرعت استاد فراهانی کلیک کنید. تندی و سرعت در مسیر خانه تا مدرسه ممکن است صبح ها سریع تر حرکت کنید و هنگام برگشتن به خانه با آرامش بیشتر و آهسته تر همان مسیر را طی کنید. یعنی بسته به زمانی که در اختیار […]

بیشتر بخوانید