گفتار4: تنوع گوارش در جانداران14 فیلم ها

0

دستگاه گوارش جانداران – تدریس

دستگاه گُوارش یکی از دستگاه های فعال در بدن انسان و بعضی از جانداران است. این دستگاه در انسان و مهره داران به صورت لولهٔ گوارشی، و در جانوران تکامل نیافته مثل اسفنج ها یا کیسه تنان به صورت کیسهٔ گوارشی وجود دارد. باید توجه داشت که دستگاه گوارش در جانوران براساس نوع غذایی که […]