در ادامه جلسات قبلی در فصل پنجم این جلسه گفتار سوم تحت عنوان تنوع دفع و تنظیم اسمزی را در جانداران مختلف برای شما برسی خواهیم کرد و سامانه دفعی ان ها را برسی خواهیم کرد و در پایان جلسات به حل سوالات می پردازیم.

بیشتر بخوانید