مهندس احسان فراهانى

کارشناسی فیزیک کاربردی و مدیریت  کارشناس ارشد MBAموسس شرکت نرم افزار آموزشی فیزیک و شیمی (پژواک)مشاور و مدرس دانشگاه و مدارس برتر کشورehsan.farahani1982@gmail.com