خانم مهندس شمس

در این کانال فیلم های آموزشی خانم مهندس شمس را خواهید داشت.

فیلم ها

78
0

راهبرد حذف و آزمایش-تمرین-سروش

سؤال: در یک کارگاه دوچرخه و سه چرخه سازی تعداد ۱۳ فرمان و ۳۱ چرخ وجود دارد. با این تعداد فرمان و چرخ، چند دوچرخه و سه چرخه می توان ساخت؟ پاسخ: