ریاضی دهم خوان آموز

در این کانال فیلم های کتاب ریاضی دهم را میبینیم.

فیلم ها

146
0

مقدار-تمرین شش-خوان آموز

فیلم قسمت دو:   فیلم قسمت سه:   فیلم قسمت چهار: فیلم قسمت پنج:   فیلم قسمت شش:   این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است. برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید