منتشران

فیلم ها

36
0

صرف فعل ماضی

چگونه فعل ماضی را صرف کنیم؟با ما صرف کردن افعال عربی را بیاموزید.

33
0

کلیپ آموزشی ضمائر عربی

ضمائر عربی را کامل بیاموزیم.ضمایر متصل و منفصل چه فرقی دارند؟شناسه ضمائر مونث،مذکر،مفرد،مثنی،جمع به چه شکل است؟  

دسته بندی مباحث

هیچ محتوایی یافت نشد !