آزمایشگاه مجتمع آموزشی سروش

فیلم ها

108
0

قرقره ارشمیدس

در این ویدئو با قرقره ارشمیدس و سازوکار ان و همچنین محاسبه مزیت مکانیکی ان اشنا میشوید

110
0

فواره امونیاکی

یک ازمایش جذاب/ باز ها در برخورد با معرف فنول فتالعین محلول را به رنگ ارغوانی تبدیل میکنند به خاطر اینکه بعد از حرارت دادن بالون حاوی امونیاک هوای داخل ان رقیق میشود و محیط بیرون ان (بشر اب سرد) هوای غلیظ دارد باعث به وجود امدن نیروی مکش می شود