اتحادهای جبری موارد ۵ و ۶ برای کلاس نهم اختیاری است و مربوط به ریاضی دهم می باشد. اتحاد چیست؟ عبارت های جبری که برای هر مقدار متغییر، برقرار باشند را اتحادهای جبری نامیده می شوند. برای دانش آموزان نهم و دهم، اتحادهای زیر بیشتر مورد استفاده اند. اتحادها از این نظر که برای هر […]

بیشتر بخوانید