تمرین : اگر |f(x)= |x  باشد، نمودار تابع f(x)=-|x-1|+2 را به کمک انتقال رسم کنید و سپس برد آن را مشخص کنید. در ابتدا می دانیم قدر مطلق x نیمساز ربع اول و دوم است. حال برای رسم نمودار تابع قدر مطلق به کمک انتقال خواسته شده مرحله به مرحله از |x-1| شروع می […]

بیشتر بخوانید