فیلم قسمت ب : [wonderplugin_video videotype=”mp4″ mp4=”http://dl.khanamooz.ir/khanamooz–/r10-f2-kar-48-1.mp4″ lightbox=1 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=480 showimage=”http://khanamooz.ir/wp-content/uploads/2017/08/r10-f2-kar-48-1.png” videowidth=600 videoheight=300 keepaspectratio=1 autoplay=1 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://binjo.ir/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-1.png”] این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید  

بیشتر بخوانید

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید در این تمرین از زاویه های داده شده استفاده کرده و تانزانت ها را بدست می اوریم و معادله خطوط خواسته شده را نیز به راحتی مینویسیم.

بیشتر بخوانید

فیلم قسمت ب : [wonderplugin_video videotype=”mp4″ mp4=”http://dl.khanamooz.ir/khanamooz–/r10-f2-kar-44-1.mp4″ lightbox=1 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=480 showimage=”http://khanamooz.ir/wp-content/uploads/2017/08/r10-f2-kar-44-1.png” videowidth=600 videoheight=300 keepaspectratio=1 autoplay=1 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://binjo.ir/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-1.png”] این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید      

بیشتر بخوانید

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید با تعیین ربع ها و تانژانت به راحتی میتوان فهمید تانژانت در کدام ناحیه ها مثبت و در کدام ناحیه ها منفی است.  

بیشتر بخوانید

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید در این تمرین در یک بازه مشخص نسبت مثلثاتی مشخصی را با یک مجهول داده ایم و میخواهیم محدوده این عبارت مجهول را مشخص کنیم.

بیشتر بخوانید