فیلم قسمت ب: [wonderplugin_video videotype=”mp4″ mp4=”http://dl.khanamooz.ir/khanamooz–/r10-f2-kar-55-1.mp4″ lightbox=1 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=480 showimage=”http://khanamooz.ir/wp-content/uploads/2017/08/r10-f2-kar-55-1.png” videowidth=600 videoheight=300 keepaspectratio=1 autoplay=1 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://binjo.ir/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-1.png”] فیلم قسمت پ: [wonderplugin_video videotype=”mp4″ mp4=”http://dl.khanamooz.ir/khanamooz–/r10-f2-kar-55-2.mp4″ lightbox=1 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=480 showimage=”http://khanamooz.ir/wp-content/uploads/2017/08/r10-f2-kar-55-2.png” videowidth=600 videoheight=300 keepaspectratio=1 autoplay=1 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://binjo.ir/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-1.png”] این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است برای […]

بیشتر بخوانید