این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است. برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید در این بخش ریشه های یکسان بین اعداد و عبارات مختلف و همچنین ریشه های یک عدد را با هم مقایسه میکنیم.  

بیشتر بخوانید

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است. برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید در این بخش ریشه های یکسان بین اعداد و عبارات مختلف را بررسی میکنیم  

بیشتر بخوانید

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است. برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید تعیین مقدار عبارت های رادیکالی و یا تعیین حدود عبارت های رادیکالی توسط عبارت های رادیکالی و صحیح نزدیک به همان عبارت  

بیشتر بخوانید