این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است. برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید در این تمرین از جمع و تفریق بین عبارت های گویا استفاده میکنیم و در اخر عبارت بدست آمده را ساده میکنیم.

بیشتر بخوانید

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است. برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید در این تمرین از ضرب و تقسیم بین عبارت های گویا استفاده میکنیم و در اخر عبارت بدست آمده را ساده میکنیم.

بیشتر بخوانید

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است. برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید مفهوم عبارت های کسری گویا را در این تمرین تکرار و استفاده میکنیم.

بیشتر بخوانید