در این ویدیو  نمایش مجموعه ها را به صورت علائم ریاضی خواهیم داشت و تبدیل نمایش تفضیلی به علائم ریاضی را خواهیم می آموزیم. جهت دریافت جزوه ی هوشمند کامل مجموعه های نهم به همراه درسنامه تکمیلی و فیلم های آموزشی استاد برازنده کلیک کنید.

بیشتر بخوانید

در این ویدیو  نمایش مجموعه ها را به صورت علائم ریاضی خواهیم داشت و تبدیل علائم ریاضی به  نمایش تفضیلی را خواهیم می آموزیم. جهت دریافت جزوه ی هوشمند کامل مجموعه های نهم به همراه درسنامه تکمیلی و فیلم های آموزشی استاد برازنده کلیک کنید.

بیشتر بخوانید

در این ویدیو  نمایش مجموعه ها را به صورت علائم ریاضی خواهیم داشت و تبدیل نمایش تفضیلی به علائم ریاضی را خواهیم می آموزیم. جهت دریافت جزوه ی هوشمند کامل مجموعه های نهم به همراه درسنامه تکمیلی و فیلم های آموزشی استاد برازنده کلیک کنید.

بیشتر بخوانید