این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید با تشکیل دایره مثلثاتی نسبت های مثلثاتی زاویه های مشخص شده را تعیین کرده و درباره محدوده سینوس و کسینوس به همین صورت به بحث میپردازیم.  

بیشتر بخوانید

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید تعیین علامت نسبت های مثلثاتی در زاویه های مشخص شده :  

بیشتر بخوانید

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید نشان دادن زاویه های مختلف در دایره مثلثاتی در اشکال جدای از هم :

بیشتر بخوانید

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید   کاربرد نسبت های مثلثاتی در اشکال مختلف که در اینجا به مستطیل اشاره داریم:

بیشتر بخوانید