0

انتقال فعال – اگزوسیتوز و آندوسیتوز – انواع بافت های بدن – تدریس – موسسه آلا

در این جلسه روش های عبور مواد را از غشای یاخته بررسی می کنیم، در این جلسه روش انتقال فعال و روش درون بری و برون رانی را توضیح می دیم و در ادامه انواع بافت های جانوری مانند بافت پوششی، بافت پیوندی، بافت عصبی و بافت ماهیچه ای رو نام می بریم و ٣ […]