0

جمع و تفریق در عبارت های گویا-تمرین-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است. برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید در این تمرین از جمع و تفریق بین عبارت های گویا استفاده میکنیم و در اخر عبارت بدست آمده را ساده میکنیم.
0

استفاده از ضرب و تقسیم در عبارت گویا-تمرین-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است. برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید در این تمرین از ضرب و تقسیم بین عبارت های گویا استفاده میکنیم و در اخر عبارت بدست آمده را ساده میکنیم.