بچه ها این جلسه قسمت دوم جلسه آموزشی امروزه که هفته آموزشی ده یا در حقیقت گفتار دوم از فصل سوم را شروع می کنم که عنوانش هست تهویه ششی در این جلسه سایر اعمال دستگاه تنفس که شامل تکلم وعطسه می شه رو براتون توضیح میدم و در ادامه تنظیم تنفس که تحت تاثیر […]

بیشتر بخوانید