در این جلسه همونطور که وعده کرده بودم در جلسه قبلی گفتار یک از فصل چهارم را براتون ادامه میدم کهشامل دریچه های قلب، صداهای قلب وساختار بافتی قلب می باشد، که خواهم گفت که قلب از سه تا بخش تشکیل شده : کیسه محافظت کننده، ماهیچه قلب و لایه درونی قلب تشکیل شده این […]

بیشتر بخوانید