8

نمایش مجموعه ها با علائم ریاضی-تدریس-سروش

در این ویدیو  نمایش مجموعه ها را به صورت علائم ریاضی خواهیم داشت و تبدیل نمایش تفضیلی به علائم ریاضی را خواهیم می آموزیم. جهت دریافت جزوه ی هوشمند کامل مجموعه های نهم به همراه درسنامه تکمیلی و فیلم های آموزشی استاد برازنده کلیک کنید.
1

تبدیل نمایش مجموعه با علائم ریاضی به تفضیلی-تدریس-سروش

در این ویدیو  نمایش مجموعه ها را به صورت علائم ریاضی خواهیم داشت و تبدیل علائم ریاضی به  نمایش تفضیلی را خواهیم می آموزیم. جهت دریافت جزوه ی هوشمند کامل مجموعه های نهم به همراه درسنامه تکمیلی و فیلم های آموزشی استاد برازنده کلیک کنید.
6

نمایش مجموعه ها با علائم ریاضی-۲-تدریس-سروش

در این ویدیو  نمایش مجموعه ها را به صورت علائم ریاضی خواهیم داشت و تبدیل نمایش تفضیلی به علائم ریاضی را خواهیم می آموزیم. جهت دریافت جزوه ی هوشمند کامل مجموعه های نهم به همراه درسنامه تکمیلی و فیلم های آموزشی استاد برازنده کلیک کنید.