0

ساختار معده – تدریس – لوله گوارش – موسسه آلا

در این جلسه در ادامه گفتار دوم از فصل دوم، عملکرد لوله ی گوارشی رو بررسی می کنیم که شامل گوارش غذا خواهد بود. ابتدا گوارش غذا از دهان تا معده را بررسی می کنیم و سپس گوارش غذا رو در معده مطالعه می کنیم. خواهیم دید که گوارش غذا در هر دو بخش چه […]