0

تدریس بافت قلب و حل نمونه تمرین – موسسه آلا

بچه ها طبق وعده ای که در دو جلسه ماقبل دادم یک مقدار از ادامه گفتار یک قلب تحت عنوان ساختار بافتی قلب باقی مانده این رو براتون توضیح میدم و سپس شروع می کنیم به مجموعه پرسش هایی که در هفته آموزشی دوازده اومده به انواع پرسش ها پاسخ میدم شامل پرسش های سطر […]
0

تدریس تنوع گوارش در جانداران – موسسه آلا

در این جلسه گفتار چهارم از فصل دوم را براتون آغاز می کنیم که شامل تنوع گوارش در جانداران مختلف هستش ابتدا در جاندارانی هیچ سیستم گوارشی ندارند یعنی جذب مواد از سطح یاخته صورت میگیره را براتون خواهم گفت سپس گوارش درون یاخته ای باهم بررسی می کنیم.
0

گوارش در روده باریک – تدریس – موسسه آلا

بچه ها در این جلسه ما گوارش روده باریک رو خواهیم داشت اگه خاطرتون باشه در جلسه قبل گوارش غذا در معده رو یاد گرفتیم الان بعد از معده رسیدیم به روده باریک، گوارش رو در روده باریک خواهیم دید که شامل گوارش شیمیایی و گوارش مکانیکی هستش حرکات روده باریک رو بررسی می کنیم […]
0

ساختار معده – تدریس – لوله گوارش – موسسه آلا

در این جلسه در ادامه گفتار دوم از فصل دوم، عملکرد لوله ی گوارشی رو بررسی می کنیم که شامل گوارش غذا خواهد بود. ابتدا گوارش غذا از دهان تا معده را بررسی می کنیم و سپس گوارش غذا رو در معده مطالعه می کنیم. خواهیم دید که گوارش غذا در هر دو بخش چه […]