0

یاخته های جانوری و راه های عبور مواد از غشا – تدریس – موسسه آلا

در این جلسه گفتار یک شامل یاخته و بافت های جانوری را آغاز می کنیم و موفق می شیم تو این جلسه بخش اول شامل یاخته و روش های عبور مواد از غشای یاخته رو بررسی کنیم که شامل انتشار ساده تسهیل شده و روش اُسمُز یا گذرندگی خواهد بود. دبیر: عباس راستی بروجنی
1

گوارش و جذب مواد غذایی در روده باریک – موسسه آلا

در این جلسه جذب مواد غذایی که در رژیم غذایی انسانها یافت میشه رو با هم دیگه بررسی می کنیم که خواهیم دید شامل واحدهای سازنده پروتئینها، کربوهیدارتها و لیپیدها خواهد بود. چون اینها درشت مولکولهایی هستند که توی رژیم غذایی ما یافت میشه. واحدهای سازنده پروتئینها آمینواسیدها، کربوهیدراتها واحد سازندشون گلوکز و لیپیدها هم […]