0

چرخه سلولی و میتوز

زمان و مجموعه تغییرات و تحولاتی را که از آغاز یک تقسیم سلولی تا رسیدن به شروع تقسیم متوالی بعدی در سلول اتفاق می افتد، چرخه یاخته ای یا چرخه سلولی می نامند. در این فیلم چگونگی چرخه تولید مثلی غیر جنسی سلول را نشان می دهد.