0

یاخته های جانوری و راه های عبور مواد از غشا – تدریس – موسسه آلا

در این جلسه گفتار یک شامل یاخته و بافت های جانوری را آغاز می کنیم و موفق می شیم تو این جلسه بخش اول شامل یاخته و روش های عبور مواد از غشای یاخته رو بررسی کنیم که شامل انتشار ساده تسهیل شده و روش اُسمُز یا گذرندگی خواهد بود. دبیر: عباس راستی بروجنی