افعال دو کلمه ای

افعال دو کلمه ای

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

این افعال همانگونه که از نامشان پیداست دارای دو کلمه می باشند و از ترکیب فعل با جزء قیدی و یا حرف اضافه ساخته می شوند، نظیر:

Put on: پوشیدن

Look after: مراقبت کردن

این افعال در دو گروه عمده قرار می گیرند:

  • افعال دو کلمه ای جدا شدنی: دو جزء فعل قابل جدا شدن است.
  • افعال دو کلمه ای جدا نشدنی: دو جزء فعل قابل جدا شدن نیست.

افعال دو کلمه ای جدا شدنی

اسمی که به عنوان مفعول این افعال به کار می رود می تواند قبل و یا بعد از جزء دومِ فعل قرار گیرد. مثلا turn off = خاموش کردن در دسته افعال دو کلمه ای جدا شدنی هستند و به هر دو صورت زیر قابل استفاده هستند.

I turned the radio off.

I turned off the radio.

اما اگر به جای اسم از ضمیر مفعولی استفاده شود، حتما می بایست بین دو جزء فعل به کار رود.

I turned it off.

مهم ترین افعال دو کلمه ای جدا شدنی

که معمولا شامل حروف اضافه ای نظیر: up, down, off, on را دارند و معمولا متعددی هستند.

جمع کردن Add up
پس دادن Give back
دریافتن، فهمیدن Find out
ادامه دادن Keep on
گیج کردن mix up
دور کردن Take away
رها کردن Give up
برداشتن Pick up
درآوردن لباس و کفش Take off
خارج کردن Take out
تلفن کردن Call up
پوشیدن put on
روشن کردن turn on
کم کردن صدا Turn down
زیاد کردن صدا Turn up
فراخواندن Call out
خاموش کردن Turn off

افعال دو کلمه ای جدا نشدنی

اسم یا ضمیری که به عنوان مفعول با این افعال به کار می رود، همواره باید بعد از دو جزء فعل به کار رود. نظیر فعل look for = جستجو کردن

مثال:

I am looking for my book.

I am looking for it.

مهم ترین افعال دو کلمه ای جدا نشدنی

نگاه کردن Look at
جستجو کردن Look for
مراقبت کردن Look after
پیدا کردن لغت از دیکشنری Look up
گوش دادن به Listen to
متکی و وابسته بودن به Depend on
اصرار کردن به Insist on
شامل بودن Consist off
منتظر ماندن برای Wait for
فکر کردن به / درباره Think about / of
شرکت کردن در Take part in
متکی بودن بر Rely on
صحبت کردن با / درباره Speak to / whit / about
تمام کردن Run out of
جستجو برای Search for

نکته: در زبان انگلیسی برای متصل کردن صفت به یک مفعول غیر مستقیم نیاز به حرف اضافه می باشد. مهم ترین آن ها عبارتند از:

ترسیده از Afraid of
متاسف درباره Sorry about
متفاوت از Different from
مسئول در قبال Responsible for
پر از Full of
خسته از Tired of
شبیه به Similar to
علاقمند به Interested in
کافی برای Sufficient for

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *