انواع کلمات در زبان عربی

انواع کلمات در زبان عربی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

کلمات در زبان عربی به سه دسته تقسیم می شوند:

  • اسم
  • فعل
  • حرف

فهرست مطالب این نوشته

اسم

اسم کلمه ایست که به تنهایی معنای مستقلی می دهد، اما به زمان وابسته نیست. کلماتی مانند: باب (به معنی دَر)، قلم (مداد) و .. در این دسته قرار می گیرند.

اسم از لحاظ جنس

در زبان عربی اسم از لحاظ جنس به دو دسته تقسیم می شود:

مذکر: بر جنس نَر دلالت می کند.

مؤنث: بر جنس ماده دلالت می کند.

نشانه اسم مؤنث، علاوه بر ه- ـه ، الف مقصوره ( ا-ی) و الف ممدوده ( اء ) نیز هستند.

نکته: اگر در زبان عربی، حرف “ی” بدون دو نقطه باشد، الف (ا) محسوب می شود. یعنی تنها زمانی که حرف “ی” دو نقطه داشته باشد، حرف ی خواهد بود.

به عنوان مثال: مَدرَسه، شجرَه، دنیا، کبری، صحراء، حمراء و …

آیا هر اسمی که این علامت ها را داشته باشد، مؤنث خواهد بود؟ خیر.

نکته: حروف فوق در صورتی نشانه مؤنث هستند که جزء زائد اسم باشند. یعنی اگر حذف شوند، سه یا چهار حرف باقی بمانند.

به عنوان مثال، دو کلمه صحراء و ماء هر دو دارای الف ممدوده هستند. اما با حذف آن از کلمه صحراء، سه حرف باقی می ماند پس (اء) در این اسم نشانه مؤنث و این اسم یک اسم مؤنث است. اما در اسم ماء با حذف الف ممدوده تنها یک حرف باقی می ماند. پس الف ممدوده در اینجا حرف زائد و نشانه مؤنث نبوده پس این کلمه مذکر است.

دو اسم دیگر به عنوان مثال، کُبری و فتی. در اینجا نیز در اسم کُبری با حذف الف مقصوره سه حرف باقی می ماند پس این اسم مؤنث است. اما با انجام این کار دراسم فتی، دو حرف باقی می ماند پس این اسم یک اسم مذکر است.

حرف

کلمه ایست که به تنهایی معنای مستقلی ندارد. مانند: بـ، إلی و …

فعل

فعل کلمه ایست که بر انجام دادن کاری یا پدید آمدن حالتی در یک زمان خاص دلالت دارد. نکته مهمی که باید بدانیم آنست که فعل وابسته به زمان است. ممکن است فعلی و یا عملی در زمان گذشته، حال و یا آینده انجام شده باشد.

اساس و پایه عربی فعل است. فعل ها در عربی دارای غالبا سه حرف اصلی هستند که ریشه، بُن یا ماده فعل نامیده می شود. افعالی هم وجود دارند که دارای چهار حرف اصلی هستند، مانند ترجمه که هر چهار حرف “ت، ر،ج، م” حروف اصلی و ریشه این فعل است.

مثال: به فعل های زیر و ریشه فعلی آن ها توجه کنید.

یَغسِلونَ ← غ س ل

جَلَستُم ← ج ل س

نَلعَبُ ← ل ع ب

تَضحَکینَ ← ض ح ک

پس هر فعل دارای سه حرف اصلی است. که حرف اصلی اول: فاءالفعل، حرف دوم اصلی: عین الفعل و حرف سوم نیز، لام الفعل نامیده می شود.

در تمام زبان های دنیا، فعل از لحاظ زمان به سه قسمت گذشته، حال و آینده تقسیم می شود که به ترتیب در عربی ماضی، مضارع و مستقبَل نامیده می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *