تقسیم میوز 2

تقسیم میوز ۲ چه مراحلی را طی می کند؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

در تقسیم سلولی میوز، گامت ها تولید می شوند که در طول آن هر سلول نصف کروموزوم های سلول والد خود را دریافت خواهد کرد.

میوز که شامل دو مرحله لست، در جانوران هنگام تولید گامت ها صورت می گیرد. در اینترفاز میوز ۱، ماده وراثتی که به صورت کروماتین است، قبل از تقسیم  DNA همانندسازی کرده و دو برابر خواهد شد.

در مرحله دوم میوز، DNA مضاعف نمی شود. در پایان میوز نیز، از هر سلول والد ۴ سلول به وجود خواهد آمد که هر کدام دارای نصف کروموزوم های والدی خود هستند.

میوز ۲

مراحل تقسیم میوز ۲ همانند تقسیم میتوز است. اما با این تفاوت که کروموزوم ها از دو کروماتید تشکیل شده اند. سانتریول ها در هر دو سلول حاصل از تقسیم میوز۱، قبل از ورود به میوز ۲، مجددا همانندسازی می کنند. اما مضاعف شدن DNA در می.ز ۲ صورت نمی گیرد.

  • پروفاز میوز ۲

در این مرحله که بسیار کوتاه است غشای هسته ناپدید شده، سانتریول ها جدا شده و به دو قطب سلول می روند. دوک تقسیم نیز تشکیل خواهد شد که کروموزوم های دو کروماتیدی و مضاعف روی آن قرار می گیرند.

  • متافاز میوز ۲

کروموزوم های مضاعف که به رشته های دوک متصل اند، به قسمت وسط دوک رفته و در استوای سلول قرار می گیرند. دقت کنید که بر خلاف متافاز میوز ۱، که سانترومرهای کروموزوم های همساخت از هم جدا می شوند،

در میوز ۲ سانترومرهای کروماتیدهای خواهری از یکدیگر فاصله گرفته و دیگر تتراد تشکیل نخواهد شد.

 

مراحل تقسیم میوز 2

 

  • آنافاز میوز ۲

رشته های دوک تقسیم کوتاه شده و کروماتید های خواهری از محل سانترومر از هم جدا می شوند. اکنون کروموزوم های هر دو قطب هاپلوئید و تک کروماتیدی هستند.

  • تلوفاز میوز ۲

رشته های دوک تقسیم، از بین رفته و غشای هسته دور کروموزوم های هر قطب تشکیل می شود. سیتوپلاسم سلول ها در میوز در بیشتر جانداران ماده، به طور نامساوی تقسیم می شود.

پس از تلوفاز، تقسیم میوز با سیتوکینز کامل شده و به پایان می رسد و در نهایت سلول های تک کروماتیدی حاصل خواهند شد.

مثلا با تقسیم میوز ۲ در مردان ۴ اسپرم یا گامت نر ، و یک تخمک یا گامت ماده به همراه سه گویچه قطبی در زنان حاصل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *