ضمایر در زبان عربی

تمام آنچه باید برای ضمایر در زبان عربی بدانیم!

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

ضمیر چیست؟

ضمیر کلمه اى است که به جاى اسم مى نشیند. مثلا در فارسی به جای «مرد آمد» می توانیم بگوییم «او آمد»

گاهی به جای جلوگیری از تکرار مداوم اسم یک شخص یا شیء و … از ضمیر استفاده می کنیم.

در زبان فارسی ما شش ضمیر داریم:

من، تو، او، ما، شما، ایشان

هم چنین ضمیرهایی داریم که به فعل می چسبند:

م(خریدم)،  ی(خریدی)،   (خرید)،    یم(خریدیم)،     ید(خریدید)،     ند(خریدند)

در زبان عربی دو نوع ضمیر وجود دارد:

 • منفصل
 • متصل

ضمیر منفصل ضمیری است که به کلمه قبل از خود نچسبد و تنها به کار رود.

ضمیرهای منفصلِ غایب

 • هو:   او  ( مفرد مذکر )
 • هما:  آن دو نفر ( مثنی مذکر و مونث )
 • هم:   آنها ( جمع مذکر )
 • هی:  او ( مفرد مونث )
 • هُنَّ:   آنها ( جمع مونث )

منظور از غایب، کسانی هستند که حضور ندارند و در مورد آن ها صحبت می کنیم.

ضمیرهای منفصل مخاطب

 • أنت :  تو ( مفرد مذکر )
 • أنتُما:  شما دو نفر ( مثنی مذکر و مونث )
 • أنتُم:   شما ( جمع مذکر )
 • أنت :  تو ( مفرد مونث )
 • أنتُنَّ:  شما( جمع مونث )

منظور از مخاطب نیز افرادی هستند که با آن ها در حال صحبت هستیم و مورد خطاب قرار می گیرند.

ضمایر متکلم

 • أنا: من (برای مذکر و مونث یکسان است)
 • نحنُ: ما (برای مذکر و مونث یکسان است)

ضمایر متکلم نیز به معنای آنست که افراد در حال صحبت درباره خودشان هستند.

مثال

“هو رجع إلی البیت. او به خانه برگشت.

“أنتُنَّ رجعتُنَّ إلی البیت. شما به خانه برگشتید.

“هنَّ رجعنَ إلی البیت. آنها به خانه برگشتند.

 • هو و هی علاوه بر انسان برای غیر انسان هم به کار می رود.

“ما هو؟ هو کرسی.

“ما هی؟ هی وردهٌ جمیلهٌ.

ضمیر متصل

ضمیر متصل ضمیری است که به کلمه پیش از خود بپیوندد و تنها به کار نرود.

ضمایر متصل در عربی شامل:

 • ـه
ش (مفرد مذکر) – قلمه مدادش
 • ـهما
شان (مثنی مذکر و مونث) – قلمهما مدادشان
 • ـهم
شان (جمع مذکر) – قلمهم قلمشان
 • ـها
ش (مفرد مونث) – قلمها قلمش
 • ـهنَّ
شان (جمع مونث) – قلمهنَّ قلمشان
 • ـک
ت (مفرد مذکر) – قلمک قلمت
 • ـکُما
تان (مثنای مذکر) – قلمکُما قلمتان
 • ـکُم
تان (جمع مذکر) – قلمکُم قلمتان
 • ـک
ـَت (مفرد مونث) – قلمک قلمت
 • ـکنَّ
تان (جمع مونث) – قلمکُنَّ قلمتان
 • ـی
ـَم (متکلم وحده) – قلمی قلمم
 • ـنا
ـِمان (متکلم مع الغیر) – قلمنا قلممان

مثال

هذا کتابی: این کتاب من است.

تلک محفظتک :آن کیف تو است.

نکته!

علامت جمع در اسم ها

  • علامت جمع مذکر در اسم ها: «ون»

مثلا: واقفون (مردان ایستاده)، جالسون (مردان نشسته)

  • علامت جمع مونث در اسم ها: «ات»

مثلا: واقفات (زنان ایستاده)، جالسات (زنان ایستاده)

 • علامت مفرد مونث «ه» در اسم: واقفه، جالسه
 • علامت مثنی
  • علامت مثنی در مذکر «ان» مثلا: واقفان (دو مرد ایستاده)
  • علامت مثنی در مونث: «تان» مثلا: واقفتان (دوزن ایستاده)
 • برای ضمایر “هو و أنت” اسم بدون علامت می آید: هو جالس ،أنت جالس
 • برای ضمایر “هی و أنت” اسم با علامت «ه» می آید: هی جالسه، أنت جالسهٌ

برای ضمیر “هما و أنتما” اسم مذکر و مونث به ترتیب با «ان» و «تان» می آید.

مثال: هما طالبان، هما طالبتان، أنتما طالبان، أنتما طالبتتان

 • برای ضمیرهای “هم و أنتم” اسم با «ون» می آید: هم جالسون، أنتم جالسون
 • برای ضمیرهای “هنَّ و أنتُنَّ” اسم با «ات» می آید: هنّ جالسات ،أنتنَّ جالسات
 • برای ضمیر «أنا» اگر مذکر بود بدون علامت و اگر مونث بود با «ه» می آید. أنا جالس ،أنا ج ٌ السه
 • ضمیر «نحن»
  • برای مذکر: همراه با «ون»
  • برای مونث: همراه با «ات»

می آید، مانند: نحن جالسون، نحن جالسات

1 یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *