فیزیک دوازدهم

پایداری هسته اتم

پایداری هسته – فیزیک دوازدهم (۳)

نظریه نواری و رسانش الکتریکی

رسانش الکتریکی و نظریه نواری

گداخت یا همجوشی هسته ای

گداخت یا همجوشی هسته ای – فیزیک دوازدهم (۳)

شکافت و انرژی هسته ای

انرژی هسته ای (شکافت) – فیزیک دوازدهم (۳)

قوانین نیوتن

قوانین نیوتن – علوم نهم (۹)

آونگ ساده

آونگ ساده – فیزیک دوازدهم (۳)

انرژی در حرکت هماهنگ ساده

انرژی در حرکت هماهنگ ساده – فیزیک دوازدهم (۳)

جرم و فنر

جرم و فنر – فیزیک دوازدهم (۳)

ساختار هسته اتم

ساختار هسته اتم – فیزیک دوازدهم (۳)

حرکت هماهنگ ساده

حرکت هماهنگ ساده – فیزیک دوازدهم (۳)