فیزیک یازدهم

میدان مغناطیسی

میدان مغناطیسی – فیزیک یازدهم (۲)

قانون لنز

قانون لنز – فیزیک یازدهم (۲)

مقاومت الکتریکی

مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آن – فیزیک (۲)

قانون اهم

قانون اهم – فیزیک یازدهم (۲)

جریان الکتریکی

جریان الکتریکی – فیزیک یازدهم (۲)

قطب های آهن ربا آهنربا

قطب های آهنربا

میدان الکتریکی در داخل رسانا

میدان الکتریکی در داخل رسانا – فیزیک یازدهم (۲)

قانون کولن

قانون کولن – فیزیک یازدهم (۲)

انرژی خازن

انرژی خازن – فیزیک یازدهم (۲)

الکتریسیته ساکن

الکتریسیته ساکن – فیزیک یازدهم (۲)