سید مهدی میرعظیمی

 • ;

  دوره ها

 • کتابک «پارتی»

  این دوره شامل دوازده تلنگر کوتاه است. مطالعۀ این تلنگره | قیمت : 2500 تومان

 • کتابک «حضرت پدر»

  این دوره شامل دوازده تلنگر کوتاه است. مطالعۀ این تلنگره | قیمت : 2500 تومان

 • کتابک «لیوان عمر»

  این دوره شامل دوازده تلنگر کوتاه است. مطالعۀ این تلنگره | قیمت : 2500 تومان

 • کتابک «محکم باش»

  این دوره شامل دوازده تلنگر کوتاه است. مطالعۀ این تلنگره | قیمت : 2500 تومان

 • کتابک «بچۀ 45 ساله»

  این دوره شامل دوازده داستان کوتاه است. مطالعۀ این داستا | قیمت : 2500 تومان

 • کتابک «شیر و شیشه»

  این دوره شامل دوازده داستان کوتاه است. مطالعۀ این داستا | قیمت : 2500 تومان

 • کتابک «کل ابرام»

  این دوره شامل دوازده داستان کوتاه است. مطالعۀ این داستا | قیمت : 2500 تومان

 • کتابک «هم»

  این دوره شامل دوازده داستان کوتاه است. مطالعۀ این داستا | قیمت : 2500 تومان

 • کتابک «زن»

  این دوره شامل دوازده داستان کوتاه است. مطالعۀ این داستا | قیمت : 2500 تومان

 • کتابک «آچمز»

  این دوره شامل دوازده داستان کوتاه است. مطالعۀ این داستا | قیمت : 2500 تومان

 • کتابک «سرهنگ»

  این دوره شامل دوازده داستان کوتاه است. مطالعۀ این داستا | قیمت : 2500 تومان

 • کتابک «خربزه»

  این دوره شامل دوازده داستان کوتاه است. مطالعۀ این داستا | قیمت : 2500 تومان