مهندس کاظمی (لذت یادگیری ریاضی)

;

دوره ها

  • معادله خط در حالتی که دو نقطه از را خط داریم

    نوشتن معادله خط در حالتی که دو نقطه از خط داده شده است | قیمت : 10000 تومان

  • معادله خط وقتی شیب و یک نقطه از آن را داریم

    نوشتن معادله خط در حالتی که شیب خط و یک نقطه از آن مشخص ب | قیمت : 10000 تومان