فاطمه عالی نسب

;

دوره ها

 • تقسیم چندجمله ای ها

  در این ویدئو کاردرکلاس صفحه 129 توضیح داده شده است. | قیمت : 0 تومان

 • حجم و مساحت کره

  | قیمت : 5000 تومان

 • حل دستگاه معادله خط

  در این ویدئو سه روش حل دستگاه معادله ی خطی تدریس شده است | قیمت : 3000 تومان

 • شیب خط و عرض از مبدا

  | قیمت : 3000 تومان

 • رسم خط

  در این ویدئو رسم خط با فرم های مختلف معادله خط توضیح داد | قیمت : 3000 تومان