تشخیص تابع-مثال از زوج مرتب-خوان آموز

تشخیص تابع-مثال از زوج مرتب-خوان آموز