محاسبه عبارت توان دار-تدریس-استاد بانک

محاسبه عبارت توان دار-تدریس-استاد بانک